Verkkosivuston käyttöehdot

eurooppalaiskissat.net verkkosivusto osoitteessa https://www.eurooppalaiskissat.net on tekijänoikeudella suojattu teos, joka kuuluu All Sportsille. Tietyt sivuston ominaisuudet voivat olla lisäohjeiden, ehtojen tai sääntöjen alaisia, jotka julkaistaan sivustolla tällaisten ominaisuuksien yhteydessä.

Kaikki tällaiset lisäehdot, ohjeet ja säännöt sisältyvät näihin ehtoihin viitaten.

Pääsy sivustoon

Näiden ehtojen mukaisesti. Yritys myöntää sinulle ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen, peruutettavan rajoitetun lisenssin käyttää Sivustoa vain omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.

Tietyt rajoitukset. Näissä ehdoissa sinulle hyväksyttyjä oikeuksia koskevat seuraavat rajoitukset: (a) et saa myydä, vuokrata, vuokrata, siirtää, luovuttaa, levittää, isännöidä tai muuten. hyödyntää Sivustoa kaupallisesti; (b) et saa muuttaa, tehdä johdannaisia, purkaa, kääntää tai käännellä mitään Sivuston osaa; (c) et saa käyttää Sivustoa rakentaaksesi samankaltaista tai kilpailukykyistä verkkosivustoa; ja (d) ellei tässä nimenomaisesti mainita, mitään Sivuston osaa ei saa kopioida, jäljentää, jakaa, julkaista uudelleen, ladata, näyttää, julkaista tai lähettää missään muodossa tai millään tavalla, ellei toisin mainita, mitään tulevaa julkaisua, päivitystä tai Muut Sivuston toiminnallisuuden lisäykset ovat näiden ehtojen alaisia. Kaikki sivustolla olevat tekijänoikeus- ja muut omistusoikeusilmoitukset on säilytettävä kaikissa sen kopioissa.

Yritys pidättää oikeuden muuttaa, keskeyttää tai lopettaa Sivuston ilmoittamatta siitä sinulle. Hyväksyit, että yritys ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle Sivuston tai minkään osan muutoksista, keskeytyksistä tai lopettamisesta.

Lukuun ottamatta kaikkea tarjoamaasi Käyttäjäsisältöä, olet tietoinen siitä, että kaikki Sivustossa ja sen sisällössä olevat immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet, ovat Yrityksen tai Yrityksen toimittajien omaisuutta. Huomaa, että nämä ehdot ja pääsy Sivustolle eivät anna sinulle mitään oikeuksia, nimikkeitä tai etuja immateriaalioikeuksiin, lukuun ottamatta kohdassa 2.1 mainittuja rajoitettuja käyttöoikeuksia. Yritys ja sen toimittajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei myönnetä näissä ehdoissa.

Kolmannen osapuolen linkit ja mainokset

Kolmannen osapuolen linkit ja mainokset. Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille ja palveluihin ja/tai näyttää mainoksia kolmansille osapuolille. Tällaiset kolmannen osapuolen linkit ja mainokset eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä yritys ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen linkeistä ja mainoksista. Yritys tarjoaa pääsyn näihin kolmansien osapuolien linkkeihin ja mainoksiin vain avuksesi, eikä se tarkista, hyväksy, valvo, tue, takaa tai esitä kolmansien osapuolien linkkejä ja mainoksia koskevia väitteitä. Käytät kaikkia kolmansien osapuolien linkkejä ja mainoksia omalla riskilläsi, ja sinun tulee noudattaa asianmukaista varovaisuutta ja harkintaa tehdessään niin. Kun napsautat mitä tahansa kolmannen osapuolen linkkejä ja mainoksia, sovelletaan soveltuvan kolmannen osapuolen ehtoja ja käytäntöjä, mukaan lukien kolmannen osapuolen tietosuoja- ja tiedonkeruukäytännöt.

Muut käyttäjät. Jokainen Sivuston käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta omasta Käyttäjäsisällöstään. Koska emme hallitse Käyttäjäsisältöä, ymmärrät ja hyväksyt, että emme ole vastuussa mistään käyttäjän sisällöstä, olipa se sinun tai muiden tarjoama. Hyväksyt, että Yritys ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tällaisten vuorovaikutusten seurauksena. Jos sinun ja minkä tahansa sivuston käyttäjän välillä on riita, meillä ei ole velvollisuutta puuttua asiaan.

Vapautat ja vapautat täten lopullisesti yrityksen ja meidän virkailijamme, työntekijämme, agenttimme, seuraajamme ja toimeksiantajamme ja täten luovut kaikista menneistä, nykyisistä ja tulevista riita-asioista, vaatimuksista, kiistoista, vaatimuksista, oikeuksista, velvollisuuksista. , vastuu, toiminta ja kaikenlainen kanneperuste, joka on syntynyt tai syntyy suoraan tai epäsuorasti Sivustosta tai liittyy suoraan tai epäsuorasti siihen. Jos olet Kalifornian asukas, luovut Kalifornian siviililain pykälästä 1542 edellä mainitun yhteydessä, jossa todetaan: "Yleinen vapautus ei ulotu sellaisiin vaateisiin, joista velkoja ei tiedä tai epäile olevan hänen edunsa mukaisesti vapauttamisen täytäntöönpanoajankohta, jonka hänen tietäessään on täytynyt olennaisesti vaikuttaa hänen sovintoonsa velallisen kanssa."

Vastuuvapauslausekkeet

Sivusto tarjotaan "sellaisenaan" ja "sellaisena kuin saatavilla", ja yritys ja toimittajamme nimenomaisesti irtisanoutuvat kaikista takuista ja ehdoista, olivatpa ne nimenomaisia, oletettuja tai lakisääteisiä, mukaan lukien kaikki takuut tai kaupankäynnin ehdot, sopivuus tiettyyn tarkoitukseen, nimike, hiljainen nautinto, tarkkuus tai loukkaamattomuus. Me ja toimittajamme eivät takaa, että sivusto täyttää vaatimukset, on käytettävissä keskeytyksettä, oikea-aikaisesti, turvallisesti tai virheetön tai että se on tarkka, luotettava, viruksista tai muusta haitallisesta koodista vapaa, täydellinen, laillinen tai turvallista. Jos sovellettava laki edellyttää sivustoa koskevia takuita, kaikki tällaiset takuut on rajoitettu kestoltaan yhdeksäänkymmeneen (90) päivään ensimmäisestä käyttöpäivästä.

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli oletettujen takuiden poissulkemista, joten yllä oleva poissulkeminen ei välttämättä koske sinua. Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli rajoituksia oletetun takuun kestoajalle, joten yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua.

Vastuurajoitus

Lain sallimissa rajoissa yritys tai toimittajamme eivät ole missään tapauksessa vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle menetetyistä voitoista, menetetyistä tiedoista, korvaavien tuotteiden hankintakustannuksista tai mistään epäsuorista, välillisistä, esimerkillisistä , satunnaiset, erityiset tai rankaisevat vahingot, jotka johtuvat näistä ehdoista tai jotka liittyvät sivuston käyttöön tai kyvyttömyyteen käyttää sivustoa, vaikka yritystä olisi informoitu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Pääsy sivustolle ja sen käyttö on sinun harkintasi ja riskisi mukaan, ja olet yksin vastuussa laitteellesi tai tietokonejärjestelmällesi aiheutuvista vahingoista tai niiden aiheuttamista tietojen katoamisesta.

Lain sallimissa rajoissa, huolimatta tästä sopimuksesta päinvastaisesta, vastuumme sinulle kaikista tästä sopimuksesta johtuvista tai siihen liittyvistä vahingoista rajoittuu aina enintään viiteenkymmeneen Yhdysvaltain dollariin (50 dollariin). ). Useamman kuin yhden vaatimuksen olemassaolo ei suurenna tätä rajaa. Hyväksyt, että toimittajillamme ei ole minkäänlaista tästä sopimuksesta johtuvaa tai siihen liittyvää vastuuta.

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen vastuun rajoittamista tai poissulkemista, joten yllä oleva rajoitus tai poissulkeminen ei välttämättä koske sinua.

Sopivuus ja irtisanominen. Tämän osion mukaisesti nämä ehdot ovat täysin voimassa, kun käytät Sivustoa. Voimme keskeyttää tai lopettaa oikeutesi käyttää Sivustoa milloin tahansa mistä tahansa syystä oman harkintamme mukaan, mukaan lukien sivuston käyttö näiden ehtojen vastaisesti. Kun näiden Ehtojen mukaiset oikeutesi päättyvät, tilisi ja oikeutesi päästä ja käyttää Sivustoa päättyvät välittömästi. Ymmärrät, että mikä tahansa tilisi lopettaminen voi sisältää tiliisi liitetyn Käyttäjäsisältösi poistamisen reaaliaikaisista tietokannoistamme. Yrityksellä ei ole minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan näiden ehtojen mukaisten oikeutesi päättymisestä. Senkin jälkeen, kun näiden Ehtojen mukaiset oikeutesi on lakkautettu, seuraavat näiden Ehtojen määräykset pysyvät voimassa: osiot 2–2.5, jakso 3 ja kohdat 4–10.

Yleistä

Luottamuksellisuus. Kaikki välimiesmenettelyn osat ovat ehdottoman luottamuksellisia. Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisuuden, ellei laki toisin edellytä. Tämä kohta ei estä osapuolta toimittamasta tuomioistuimelle tietoja, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, välitystuomion täytäntöönpanemiseksi tai kieltomääräyksen tai oikeudenmukaisen korvauksen hakemiseksi.

Ositettavuus. Jos jokin tämän välimiessopimuksen osa tai osat katsotaan lain mukaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimen toimesta, tällaisella tietyllä osalla tai osilla ei ole merkitystä ja voimassa ja puretaan, ja loput Sopimuksesta pysyvät täysimääräisinä.

Oikeus luopua. Osapuoli, jota vastaan ​​vaatimus esitetään, voi luopua kaikista tai kaikista tässä välimiesmenettelyssä määritellyistä oikeuksista ja rajoituksista. Luopuminen ei vaikuta mihinkään muuhun tämän välimiesmenettelyn osaan.

Sopimuksen voimassaolo. Tämä välimiessopimus on voimassa, kun suhteesi yrityksen kanssa päättyy.

Small Claims Court. Joko edellä mainitusta huolimatta joko sinä tai Yritys voi nostaa yksittäisen kanteen vähäisten vaatimusten tuomioistuimessa.

Oikeudenmukainen hätäapu. Joka tapauksessa edellä mainitusta syystä kumpi tahansa osapuoli voi hakea oikeudenmukaista hätäapua osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimelta säilyttääkseen status quon välimiesmenettelyssä. Välitoimia koskevaa pyyntöä ei pidetä luopumisena muista tämän välimiessopimuksen mukaisista oikeuksista tai velvollisuuksista.

Vaatimukset, jotka eivät kuulu välimiesmenettelyyn. Edellisestä huolimatta kunnianloukkausta, tietokonepetoksia ja väärinkäyttöä koskevan lain rikkomista sekä toisen osapuolen patentin, tekijänoikeuden, tavaramerkin tai liikesalaisuuksien loukkaamista tai väärinkäyttöä koskevat väitteet ovat voimassa. eivät ole tämän välimiesmenettelyn alaisia.

Jos edellä oleva välimiessopimus sallii osapuolten riitauttaa tuomioistuimessa, osapuolet suostuvat täten alistumaan Alankomaiden piirikunnassa Kaliforniassa sijaitsevien tuomioistuinten henkilökohtaiseen toimivaltaan tällaisia ​​tarkoituksia varten.

Sivusto voi olla Yhdysvaltain vientivalvontalakien ja muiden maiden vienti- tai tuontimääräysten alainen. Sitoudut olemaan viemättä, jälleenviemättä tai siirtämättä suoraan tai epäsuorasti mitään Yhdysvalloista hankittuja teknisiä tietoja tai mitään sellaisia ​​tietoja käyttäviä tuotteita, mikä rikkoo Yhdysvaltojen vientilakeja tai -määräyksiä.

Sähköinen viestintä. Sinun ja yrityksen välisessä viestinnässä käytetään sähköisiä keinoja riippumatta siitä, käytätkö Sivustoa tai lähetätkö meille sähköposteja tai lähettääkö Yritys ilmoituksia Sivustolle tai viestiikö kanssasi sähköpostitse. Sopimustarkoituksiin sinä (a) suostut vastaanottamaan viestejä Yritykseltä sähköisessä muodossa; ja (b) hyväksyy sen, että kaikki ehdot, sopimukset, ilmoitukset, ilmoitukset ja muu viestintä, jonka yritys tarjoaa sinulle sähköisesti, täyttävät kaikki lailliset velvoitteet, jotka tällaiset viestit täyttäisivät, jos ne olisivat paperiversioina.

Koko ehdot. Nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja meidän välillämme koskien Sivuston käyttöä. Se, että emme käytä tai pane täytäntöön jotakin näiden Ehtojen oikeutta tai määräystä, ei tarkoita luopumista kyseisestä oikeudesta tai määräyksestä. Näiden ehtojen osien otsikot ovat vain mukavuussyistä, eikä niillä ole laillista tai sopimukseen perustuvaa vaikutusta. Sana "mukaan lukien" tarkoittaa "mukaan lukien rajoituksetta". Jos jokin näiden Ehtojen ehto katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, näiden Ehtojen muut määräykset eivät vaikuta ja pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton määräys katsotaan muutetuksi siten, että se on pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen lain sallimassa enimmäismäärässä. Suhteesi yhtiöön on riippumattoman urakoitsijan suhde, eikä kumpikaan osapuoli ole toisen edustaja tai kumppani. Et voi luovuttaa, antaa alihankintana, delegoida tai muutoin siirtää näitä ehtoja ja niihin sisältyviä oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, ja mikä tahansa luovutus-, alihankinta-, delegointi- tai siirtoyritys, joka rikkoo edellä mainittuja, on mitätön. mitätön. Yritys voi vapaasti luovuttaa nämä ehdot. Näissä ehdoissa esitetyt ehdot sitovat siirron saajia.

Yksityisyytesi. Lue tietosuojakäytäntömme.

Tekijänoikeus-/tavaramerkkitiedot. Tekijänoikeus ©. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki Sivustolla näkyvät tavaramerkit, logot ja palvelumerkit ovat meidän tai muiden kolmansien osapuolten omaisuutta. Sinulla ei ole lupaa käyttää näitä merkkejä ilman etukäteen saatua kirjallista lupaamme tai sellaisen kolmannen osapuolen suostumusta, joka voi omistaa merkit.